قالب وبلاگ

آموزش و مشاوره GIS
Geographic Information System 
مفهوم پهنه بندي سيل بر اين اصل استوار است كه جلگه سيلابي و كانال رودخانه يك مجموعه واحد بوده و جلگه سيلابي يك قسمت از رودخانه است كه بندرت مورد استفاده قرار مي گيرد. براين اساس پهنه بندي سيلاب به تعيين ناحيه هايي در داخل سيلابدشت اطلاق مي گردد كه براي كاربري هاي مختلف از قبيل فضاهاي باز تفريحي، كشاورزي، محوطه هاي صنعتي و مسكوني و … مورد استفاده قرار مي گيرند. تمامي نواحي سيلابدشت به قسمتهايي با خطر پذيري متفاوت به
منظور كنترل كاربري و توسعه اراضي تقسيم مي شوند. پهنه بندي ، براي مشخص كردن ميزان خطر پذيري به سيلاب براي استفاده كنندگان متحمل سيل، شناسايي ناحيه ها براي بيمه سيل و ايجاد محدوديت هاي اجباري كاربري در مناطق خطرپذير قابل استفاده مي باشد.
پهنه بندي معمولاً در نواحي مناطق توسعه يافته و بر طبق نقشه هاي خطرپذيري صورت مي گيرد و بايستي قدرت لازم براي اعمال محدوديتهاي ناشي از آن وجود داشته باشد.
مديريت توسعه سيلابدشت از آنجا نشات گرفت كه موسسات دولتي و عمومي علاقمند به كنترل تغييرات مناطق در حال توسعه ( نظير تغييركاربري اراضي ، ساخت وسازها ، تاسيسات زيربنايي و غيره) در سيلابدشت ها شدند.
فنون بكار گرفته شده در اين جهت در مقياس مالي سرمايه گذاري كمتري مي طلبد ولي در مقياس تعهدات فردي ( هزينه هاي اجتماعي ) هزينه بالايي در بردارد.براي موفقيت در جلوگيري از توسعه سيلابدشت، به تعهدات جمعي براي انجام اقدامات لازم، نياز است.
اهداف كلان چنين اقدامات محدود كننده اي به قرار زير است:
1- كاهش خسارات بالقوه مالي و تلفات جاني در آينده،
2- تعيين و تشريح كاربري قابل قبول يا منطبق با شرايط از اراضي كه در محدوده مشخص
شده سيلابدشت قرار دارند و
3- مهمتر از همه اين كه افزايش آگاهي عمومي و موسسات در رابطه با خطرپذيري نواحي
سيلزده در سيلاب دشت
روشهاي مختلف پهنه بندي سيلابدشت
روشهاي موجود براي تهيه نقشه هاي پهنه بندي را مي توان به 5
گروه عمده به شرح زير تقسيم بندي نمود:
- روش مشاهده اي و استفاده از داغاب سيلاب
- مقايسه عکسهاي هوايي منطقه
- استفاده از تصاوير ماهواره اي و تكنيكهاي سنجش از دور
- محاسبه دستي
- استفاده از مدلهاي رياضي
كليه روشهاي فوق برای تهيه نقشه پهنه بندي سيل احتياج به تعيين تراز جريان سيل و انتقال رقوم سطح آب روي نقشه هاي توپوگرافي دارند. همه اين روشها اصولاً از همان روند يكسان استفاده از رقوم تعيين شده سطح آب در هر مقطع عرضي (يا موقعيت هاي مختلف) براي پهنه بندي كمك مي گيرند. كه البته بين مقاطع عرضي با درون يابي نقاط پخش سيل مشخص مي گردد. تفاوت عمده بين اين روشها در نحوه تعيين پروفيل سطح آب مي باشد.
الف ) روش مشاهده اي و استفاده از داغاب سيلاب
اين روش را بعبارتي مي توان روش سنتي اطلاق نمود. در اين روش پس از فروكش نمودن سيلاب اثر داغاب سيل روي پلها، ساختمانها، درختها و زمين علامت گذاري شده و با توجه به موقعيت تقريبي اين داغابها بروي نقشه هاي توپوگرافي و اتصال آنها به يكديگر پهنه بندي مربوطه مشخص مي گردد.
متاسفانه اين روش با وجود دقت پايين به دليل عدم نياز به وسايل و ابزار جديد و دانش فني خاص كماكان در بعضي از مناطق مورد استفاده قرار مي گيرد. معايب و محدوديتهاي اين روش را مي توان در موارد ذيل خلاصه كرد:
- اين روش مستلزم كار صحرايي زياد است زيرا بايد در نقاط مختلف اين داغابها ثبت و
با رنگ علامت زده شود كه با صرف هزينه و زمان زيادي توام است.
- دقت انتقال داغابها بر روي نقشه ها توپوگرافي پايين مي باشد و كوچكترين اشتباه
باعث بروز اختلاف بين علامت ثبت شده و علامت انتقال داده شده مي شود.
- در اين روش تنها پهنه سيل گير براي حداكثر دبي عبوري قابل ثبت است و به معناي واقعي تهيه نقشه پهنه بندي براي دوره بازگشت هاي مختلف بسيار مشكل است.
با توجه به كار صحرايي زياد و دقت كم، اين روش جز در موارد اضطراري توصيه نمي شود.
ب) مقايسه عكسهاي هوايي منطقه
موفقيت اين روش بستگي زيادي به وجود عكسهاي هوايي رودخانه و اراضي حاشيه آن در زمان سيلاب دارد. در اين روش چنانچه عكسهاي هوايي منطقه در زمان وقوع پيك سيل يا مدت كوتاهي بعد از آن وجود داشته باشد ( مثل عكسهاي هوايي سيل خوزستان در سالهای 46،47 و57 )، محدوده سيل گير از اين عكسها به روي نقشه توپوگرافي منتقل مي شوند.
اگر چه از اين روش از حجم عمليات صحرايي نسبت به روش قبل كاسته مي شود ولي به دليل مسائل اجرايي امكان پرواز و تهيه عكس هوايي بهنگام از منطقه معمولاً با دشواريهاي زياي همراه است. مضافاً اينكه در رودخانه هاي مرزي و محدوده آنها عملاً كاربرد اين روش غير مممكن است.

ج) استفاده از تصاوير ماهواره اي و تكنيكهاي سنجش از دور
در اين روش بايد اطلاعات با قدرت تفكيك بالا در اختيار باشد و به علاوه اين اطلاعات
در زمانهاي قبل از وقوع سيل، همزمان با واقعه سيل يا بعد از جاري شدن سيل، برداشت شده باشد. براي بررسي مناطق وحوزه هاي آبخيز كوچك مي توان اطلاعات دور سنجي هوايي كه توسط هواپيما تهيه مي شود را مورد استفاده قرار داد. ليكن براي بررسي و پوشش مناطق وسيع، سنجنده هاي ماهواره اي تنها ابزار ممكن مي باشد.
د) محاسبه دستي
از اين روش برای تعيين حريم و بستر رودخانه و پس از تعيين سيلاب با دوره برگشت معين استفاده مي شود و بعبارتي نمي توان آنرا جزء روشهاي مهندسي و داراي دقت برای تهيه نقشه هاي پهنه بندي سيل محسوب نمود و قطعاً نتيجه حاصل جز يك محاسبه دستي ساده نيست و فقط در موارد محدود و براي مقاصد خاص قابل قبول است.
ه) استفاده از مدلهاي رياضي
در اين روش به كمك مدلهاي رياضي، جريان سيلاب شبيه سازي شده و پس از محاسبه پروفيل
جريان توسط مدل، پهنه هاي مختلف سيل حاشيه رودخانه براي دوره بازگشتهاي معين بر روي نقشه هاي توپوگرافي منتقل مي گردد. اين روش در مقايسه با ساير روش ها از دقت بالايي برخوردار و نتايج محاسبات خصوصاً پس از واسنجي مدل قابل اعتماد مي باشد.
نتايج پس از تعيين رقوم تراز آب براي دوره بازگشت هاي معين بر روي مقاطع عرضي مختلف رودخانه منتقل مي گردد. در نهايت با توجه به شيب طولي رودخانه در هر بازه و با درونيابي رقوم دو مقطع پهنه سيلگير براي دبي با دوره بازگشت مورد نظر تعيين و نقاط و خطوط به يكديگر متصل مي گردند .
تعيين حريم و بستر روخانه ها
تعيين حريم و بستر از لحاظ فني و حقوقي در كشور بسيار پراهميت و پيچيده مي باشد، يكي از مهمترين كاربردهاي نقشه هاي پهنه بندي سيل، تعيين حدود گذرگاه سيل و اراضي سيلگر حاشيه مي باشد. خصوصاً آنكه اين اراضي از يك سو به علت دسترسي به منابع آبي بسيار پرارزش بوده و از سوي ديگر به علت مجاورت با رودخانه در معرض خطر سيل و طغيان رودخانه مي باشد.
ارزشهاي دشت سيلابي
دشتهاي سيلابي تحت تاثير فرآيندهاي فيزيكي و بيولوژيكي ايجاد مي شوند.عمده نيروهاي شكل دهنده دشتهاي سيلابي را مي توان اقليم ، چرخه آب، فرسايش و رسوبگذاري و رويداد هاي حدي دانست.

روابط پيچيده بين اين نيروها موجب ايجاد منظره هاي زيبا در حاشيه رودخانه ، اراضي
مردابي حاصلخيز ، خاكهاي آبرفتي حاصلخيز، محيطي متناوب براي بسياري از گونه هاي گياهي و جانوري و بعضاً در خطر انقراض ، محيطي براي فعاليتهاي علمي و تاريخي و باستان شناسي، مي شود.

خسارات سيل

خسارات سيل در بخشهاي مختلف اقتصادي ، اجتماعي و زيست محيطي قابل بررسي مي باشد. در بيشتر موارد خسارات وارده را مي توان مورد ارزيابي و سنجش قرار داده، براي آن مبلغ مشخص نمود که در اين صورت خسارات را محسوس مي نامند. علاوه بر خسارات محسوس، فاجعه هاي طبيعي خسارات نامحسوسي نيز دارند.

خسارات محسوس

خسارات محسوس خود به دو گروه خسارات مستقيم و غير مستقيم طبقه بندي مي شود (مهدوی، 1376):
1- خسارات مستقيم : آندسته از خسارات كه در اثر نيروي سيل يا در اثر ايجاد وضعيت غرقابي ايجاد مي شود. اين دسته از خسارات شامل تخريب جاده ها، پلها و تاسيسات آب، برق ، گاز ، تلفن و ...، تخريب امكان مسكوني ، تجاري و صنعتي، از بين رفتن اسناد و مدارك اداري و اقتصادي، خسارات يا تخريب محتويات و متعلقات منازل خسارات ناشي از فرسايش در رسوب گذاري در اراضي زراعي می باشد
2- خسارات غير مستقيم: خسارات ثانويه اي كه در اثر وقوع خسارات مستقيم ايجاد مي گردندو شامل خسارات ناشي از تخريب يا اختلال در عملكرد تاسيسات آبرساني، برق، گاز ، تلفن جاده ها و بزرگراه ها، خسارات ناشي از آتش سوزي و انفجار غرقاب شدن و تخريب تاسيسات گازرساني و برق، خسارات ناشي از كاهش عايدات بيمه، هزينه ناشي از تخليه، جابجايي و اسكان موقت خانوارهاي بي خانمان شده، هزينه هاي ناشي از نگهداري و مراقبت سيلزدگان، هزينه هاي ناشي از اختلالات تجاري و هزينه هاي ناشي از اختصاص وامهاي بدون سود يا با سود كم جهت احياء مجدد مناطق سيلزده می باشد .
خسارات نامحسوس
خسارات نامحسوس درمحاسبات اقتصادي براحتي قابل برآورد نمي باشند. ولي از اهميت زيادي برخوردار بوده و بايد مدنظر قرار گيرند. مهمترين اين خسارات را مي توان در ايجاد مانع در راه رشد و توسعه منطقه، ايجاد شرايط نامناسب بهداشتي و شيوع بيماري واگير، ايجاد ياس و نااميدي در مردم و تشويق آنها به مهاجرت، عدم سرمايه گذاري كافي در منطقه ناشي از عدم اطمينان كافي از حفاظت آن خلاصه نمود
روشهای کنترل و تقليل خسارات سيل گزارشهای خبري درباره سيل كه طي سالهاي اخير در جرايد، راديو و تلويزيون منعكس مي شود حاكي از آن است كه طغيان رودخانه هاي كشور خسارات فزاينده اي را به دنبال داشته و ابعاد خسارات و ضايعات جاني و مالي سيل رو به افزايش است.

اگر چه در گزارش های خبري اساساً اطلاعاتي غير فني ارائه مي شود كه غالباً از دقت كافي براي ارزيابي حرفه اي برخودار نيست، از اين رو تنوع و گستردگي مسائل و ضايعات ناشي از سيل را به وضوح نشان مي دهد. تخريب پلها و راههاي ارتباطي، قطع خطوط انتقال نيرو، اختلال در شبكه مخابرات ، غرقاب شدن كشتزارها، ويراني اماكن مسكوني، تاسيسات شهري در روستايي، تلف شدن احشام و هلاكت و آوارگي قربانيان سيل جزو اقلام ثابت و هميشگي فهرست ضايعات سيل در سطح كشور مي باشند .
در گذشته تعداد سيلها كمتر بوده و در نتيجه خسارات كمتري را نيز بوجود مي آورده
اند. در بيشتر شهرها با احداث سيل بند و حفر خندق سيلاب را مهار نموده اند و اين در حاليست كه اكنون گسترش شهرها بنحوي است كه نه تنها امكان احداث چنين سازه هاي را فراهم نمي سازد ، بلكه تجاوز به حريم رودخانه و تغيير كاربري اراضي امري عادي بوده و با سرعت انجام مي گيرد
روشهاي سازه اي
در اين روشها سعي برآن است كه قبل از وقوع سيل، شدت جريان و تراز آب تخمين زده شود و با هدايت، انحراف و يا مهار سيلاب توسط احداث سازه هايي مناسب ، خسارات وارده كاهش يابد . با وجوديكه استفاده از روشهاي سازه اي جايگاه بسيار متداول و موثري در سيسمتهاي كنترل سيلاب دارد ولي در دهه هاي گذشته عملكرد آن رضايت بخش نبوده است.

در حقيقت ايمني كاذب سازه ها را مي توان از مهمترين دلايل افزايش خسارات سيل در جهان محسوب نمود. بررسيهاي سال 1987 كميسيون بلاياي طبيعي ايالات متحده نشان داده است كه يك سوم سيلابهايي كه به فاجعه مي انجامد حاصل تخريب سيل بندها مي باشد.
احداث خاکريزها ، سيل بند ها ، ميانبرها ، انحراف جريان و اصلاح مسير و بهسازی مسير رودخانه از مهمترين روشهای سازه ای کنترل و تقليل اثر سيل محسوب می شوند.

روش هاي غير سازه اي

رهيافتهاي غير سازه اي در مديريت سيل در بر گيرنده آن بخش از فعاليتهاي است كه براي رفع يا تسكين اثرات تخريبي سيلاب، سازه هاي فيزيكي احداث نمي شود. اگر چه بهره گيري از روشهاي سازه اي جايگاه بسيار متداول و موثري در سيمتهاي كنترل سيلاب دارد ولي به تازگي تكيه بيشتري بر روشهاي غير سازه اي و مديريت حوزه آبخيز و تاثير اين سياستها در كاهش خسارات سيل شده است. به هر حال روشهاي غير سازه اي بايد تواماً در طراحي هاي سازه اي مورد توجه قرار گيرند زيرا استفاده از آنها موجب افزايش اثربخشي اقدامات مي شود. در روشهاي غير سازه اي علاوه بر فراهم آوردن تمهيداتي قبل از وقوع سيل در هنگام بروز سيل و يا حتي پس از آن نيز اقداماتي جهت حداقل كردن خسارات در نظر گرفته مي شود .

بايد توجه داشت روشهاي غير سازه اي ممكن است شامل احداث سازه نيز باشند كه در اين حالت سازه مثل روش سازه اي خود جريان سيلاب را منحرف نمي كند بلكه براي رفع و يا كاهش خسارت اعمال مي گردد . از مهمترين روشهای غير سازه ای کنترل و تقليل خسارات سيل می توان به آبخيزداری ، پيش بينی سيل ، مديريت توسعه سيلابدشت و مقاوم سازی در برابر سيل اشاره کرد.

استفاده از مدلهای بارش-رواناب ، مدلهای رونديابی سيل ، مدلهای رگرسيونی چند متغيره ، مدلهای مرکب و روشهای پيش بينی هواشناسی در پيش بينی سيلاب معمول می باشد. مقاوم سازی در برابر سيل و ضد سيل سازی نيز می تواند از طرق مختلف مانند انتقال ساختمان ، ارتفاع دهی ساختمانها ، جابجايي ساختمان ، ايجاد مانع در برابر سيل و حتی ضد سيل سازی به شيوه تر صورت پذيرد.

كاهش خطرات سيل با ساماندهي و محافظت رودخانه

عمليات كاهش خطرات سيل به مجموعه اي از فعاليتهايي اطلاق مي شود كه براي كاهش خسارات سيل در منطقه دشت سيلابي انجام مي گيرد، معمولاً ملاحظات و اجتماعي ، زيست محيطي و توانايي هاي فني و تخصصي در انتخاب روش از روشهاي مناسب براي مهار سيلاب موثر مي باشد. اين روشها در دو گروه عمده مطرح و اجراء مي گردند. تجربيات جهاني نشان مي دهد كه ايمني مطلق در برابر سيل غير قابل حصول است. اين امر ناشي از عدم قطعيت هاي معمول در مهندسي آب، تغييرات هيدروسيسمتها و محدوديتهاي اقتصادي مي باشد.
با افزايش جمعيت و بالا رفتن سطح زندگي ، استفاده از روشهاي مهار رودخانه ها به
منظور جلوگيري از تخريب شهرها، زمينهاي كشاورزي شبكه حمل و نقل و غيره امري اجتناب ناپذير شده است.

اين كار بدليل طبيعت غير قابل پيش بيني رودخانه ها، ساده نيست زيرا رودخانه معمولاً رسوب زيادي را با خود حمل مي كند. تاثير متقابل شدت جريان آب، مقدار و خصوصيات رسوب موجود درتركيب با مواد بستر ، خصوصيات هندسي خاصي به هر رودخانه مي دهد.
منبع:  هیراد عبقری، پهنه بندی سیلاب با استفاده از مدل ریاضی و GIS

وبلاگ علمی پژوهشی جغرافیاموضوعات مرتبط: آبخیزداری
[ دوشنبه سی ام دی ۱۳۸۷ ] [ 10:31 ] [ مجید موسوی ] [ ]

نقش تصاویر ماهواره در جی آی اس (GIS) - قسمت اول

 

طرح های توسعه شهری با توجه به قالب کلی که برای روند رشد در نظر گرفته می شود، تعریف می شوند. برای این کار 3 ابزار مهم و اساسی وجود دارد:

1. نقشه منطقه بندی و استفاده از فضاها برای تعیین قطعات اراضی در نواحی شهرک های ساخته شده

2. نقشه ساختار جاده ها بمنظور راهنمایی در مورد زیرسازی جاده های شهرک ها

3. مقررات کنترل شهرک سازی که چگونگی ساختمان سازی در شهرک های ساخته شده را تعیین می کند.

نقطه آغاز پروسه آماده سازی نقشه _که به علت عدم وجود اطلاعات پایه ای شدیدا محدود می شود_ را می توان از فراهم آوردن نقشه های دقیق، داده های مربوط به اراضی مورد استفاده، شبکه های جاده ای، ساختار ها، فضا های باز، سطح آب منطقه و غیره عنوان کرد. نقشه شهرها مدت ها پیش تهیه شده و سالهاست که بر طبق آخرین تحولات تغییری نکرده است. علاوه براین بیشتر اطلاعات ثانویه تا سازمان های و منابع متفاوت کشیده شده ولی تا کنون بر طبق تحولات جدید تغییراتی در آن داده نشده است و بهمین دلیل پرداختن به آنها بسیار وقت گیر است. از این گذشته تا کنون هیچ روش سیستماتیکی در رابطه با جمع آوری ، نگهداری و تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات، که مرتبط با اهداف نقشه کشی باشد، ارائه نشده است.

اطلاعات ضروری در امر آماده سازی یک برنامه شامل یک نقشه جغرافیایی مرجع دقیق و مطابق آخرین تحولات مناطق، نقشه شبکه های جاده ای، نقشه فضایی میزان توسعه و اطلاعاتی در مورد چگونگی استفاده از هر قطعه زمین می باشد. این اطلاعات برای یک برنامه ریزی دقیق و منطقی ضروری است. تصاویر ماهواره ای و GIS می تواند این مشکل را مرتفع سازد همانطور که در تودا(TUDA)_حیطه توسعه شهری تیراپاتی(Tirupati)_ با استفاده از تصاویر ماهواره ای به طراحی منطقه و توسعه ناحیه پرداخته می شود.

این طراحی شامل سه بعد است:

1. استفاده از تصاویر ماهواره ای در آماده سازی نقشه جغرافیایی مرجع ناحیه

2. استفاده از نقشه جغرافیایی در طراحی نقشه استفاده از اراضی

3. استفاده از تصاویر ماهواره ای و GIS برای تایید تصمیمات طراحی

مورد اول اهمیت و ضرورت وجود یک نقشه دقیق، وجود یک روش مشخص برای تهیه نقشه های دقیق و مطابق آخرین تحولات و یک نقشه جغرافیایی مرجع در این پروسه را نشان می دهد. در بخش دوم این مساله بیان می شود که با وجود تصاویر ماهواره ای و تجزیه و تحلیل آنها می توان به سادگی نقشه استفاده از اراضی را رسم کرد. در مورد سوم سودمندی تصاویر ماهواره ای و GIS و امکان استفاده از آنها در تایید تصمیمات طراحی و نقشه کشی مدنظر قرار گرفته است.

     

استفاده از تصاویر ماهواره ای در آماده سازی نقشه پایه

الف) نیاز به نقشه جغرافیایی مرجع در طراحی آباد سازی

طراحی آبادسازی نواحی در بستر ساختار اصلی توسعه آینده، تعیین اهداف توسعه زیرساخت و تحقیق و تجویز چگونگی استفاده از اراضی و حقوق و هنجارهای شهرک سازی در هر قطعه زمین، فراهم می شود. بنابراین داشتن یک نقشه جغرافیایی دقیق و به روز یکی از اساسی ترین نکات قابل توجه در نقشه کشی جاده ها بر در نظر گرفتن آینده توسعه و رشد شهری است. نقشه شهرها بر پایه نقشه هایی که جزئیات مساحی و قطعات شهری که از نقشه های ثبت املاک اخذ شده و توسط سازمان ثبت املاک و اسناد و اداره عوارض تهیه می شود، تهیه می شوند. این نقشه ها مدت های مدیدی است که تغییری نکرده است و تا کنون سازماندهی و به روز نشده است. تنها می توان گفت که صاحبان اراضی در مواقعی که نیاز به کشیدن جاده و برخی پروژه های شهری در زمین ها احساس می کنند بطور تدریجی در نقشه ها تغییراتی ایجاد می کنند.

این اطلاعات و اعمال تغییرات در آنها به حوزه های مختلف واگذار شده است و می بینیم که این اطلاعات با توجه به نقشه های جغرافیایی به روز تطبیق داده نشده اند و از این گذشته رشد جمعیت و شهرک سازی در این نقشه ها لحاظ نشده است. همچنین این نقشه ها به ندرت توسط کامپیوتر تهیه می شوند و در طول سال بصورت دستی ترسیم و آزمایش می شوند به همین دلیل حتی به لحاظ مسائل جغرافیایی هم دارای خطا هستند. در نتیجه به دلیل کهنگی و قدمت نمی توانند نیازهای مدرن و معاصر را برطرف کنند و کسب کردن و حفظ این قبیل اطلاعات بسیار مشکل می باشد.

اگرچه مساله مهم در این خصوص تنها داشتن یک نقشه جغرافیایی مرجع دقیق و مطابق آخرین تغییرات نیست اما مساله دیگر این است که نقشه شهری می بایست با کامپیوتر تهیه شود و نهش گر آن مشخص باشد تا در صورت لزوم بتوان از نقشه فضایی آن در اخذ تصمیمات مهم کمک گرفت. علاوه براین با استفاده از کامپیوتر می توان صحت این نقشه ها را تایید کرد، در صورت بروز تغییرات می توان به آسانی آن را تغییر داد و این امکان تجزیه و تحلیل نقشه ها با مقیاس های متفاوت را فراهم می سازد. همانطور که گفته شد اولین قدم در طراحی نقشه های معماری و شهری، آماده سازی یک نقشه جغرافیایی مرجع دقیق و به روز است.

ب) حصول روش برای تهیه یک نقشه جغرافیایی مرجع از نواحی شهری

نقشه جغرافیایی مرجع را می توان از دو روش تهیه کرد ابتدا نقشه برداری و مساحی منطقه از طریق توپوگرافی با در نظر گرفتن تمامی جزئیات و راه دوم استفاده از تصاویر ماهواره ای در راستای دیگر اطلاعات می باشد. ابعاد برجسته این دو روش در زیر بصورت مختصر بیان شده است:

1. نقشه برداری توپوگرافی: نقشه برداری عینی و جامع از نواحی هنگامی به مرحله اجرا می رسد که آخرین تجهیزات نقشه کشی را در اختیار داشت. بدین وسیله بسیاری از جزئیات در رابطه با ابعاد ساختمان سازی، جاده سازی، عوامل طبیعی، سطوح و غیره را مورد ارزیابی قرار داد. این روند باید تحت شدیدترین نظارت ها بر اندازه گیری و ارزیابی منطقه صورت می گیرد و همین امر صحت و دقت نقشه را تا حدود زیادی تضمین می کند. این روش نه تنها اهداف نقشه کشی را مرتفع می سازد بلکه در مراحل بعدی می توان در جزئیات طراحی و نقشه کشی زیرساخت پروژه از آن کمک گرفت. ذکر جزئیات نقشه کشی در زمانی که پروژه نقشه کشی مربوط به زیر ساخت پروژه هایی از قبیل جاده سازی، زه کشی، لوله کشی آب و غیره که تکرار دوباره آنها میسر نمی باشد، است، ضرورت دارد. متعاقبا اطلاعاتی که در مساحی و نقشه کشی ذکر می شود می تواند در ارزیابی عوارض مالکیت اراضی، ترسیم نقشه های دیگر شبکه های زیر ساختی به منظور نیل به اهداف حفاظتی، مدیریتی، طراحی و غیره مورد استفاده قرار گیرد.

اگرچه این طرح به میزان قابل توجهی از منابع و تحقیقات گسترده در بسیاری از زمینه هایی که شرکت ها و آژانس ها منابع مکفی در زمینه مساحی در اختیار ندارند، نیازمند است. همچنین زمان قابل ملاحظه ایی هم نیاز است تا جزئیات نقشه توپوگرافی تهیه شود.

2-استفاده از تصاویر ماهواره ای: با توجه به محدودیت منابع، در اختیار داشتن تصاویر ماهواره ای امکان تصحیح و اعمال تغییرات در نقشه های شهری را سریع تر و آسان تر می سازد. یک نقشه مرجع قابل قبول می تواند با استفاده از تصاویر ماهواره ای (PAN و IKONOS) تهیه شود و بعنوان اطلاعات پایه و تکمیلی از منابع متعددی از قبیل تصاویر هوایی، نقشه های مربوط به عوارض و غیره مورد استفاده قرار می گیرد. برای تصحیح نقشه های GIS لازم است که یک نقشه جغرافیایی صحیح در دست داشته باشیم و این نقشه را می توان از مراجع جغرافیایی و یا ثبت تصاویر ماهواره ای در نقشه های توپوگرافی به دست آورد. تصحیح نقشه ها به تفکیک تصاویر ماهواره ای نیاز دارد. مطمئنا استفاده از این نقشه ها در مقایسه با نقشه کشی توپوگرافی محدود تر است.

نقش تصاویر ماهواره ای در (جی آی اس) GIS --- قسمت دوم

تاریخچه پژوهش_آماده سازی نقشه مرجع تودا(TUDA) و شهر تیرامپاتی(Tirumpati)

کمیسیون مشترک طراحی محیط زیست "آندره پرادش" در ماه آگوست سال 2001 میلادی اقدام به آماده سازی یک نقشه مادر برای مناطق محصور در طرح تودا_مدیریت توسعه شهری ترامپاتی_ کرد. اولین اقدام تهیه یک نقشه مرجع برای تمام مناطق مشمول این طرح بود.نقش تصاویر ماهواره ای در جی آی اس

وسعت مناطق مشمول طرح تودا 847.95 کیلومتر مربع است که نیمی از آن را جنگل "دیزرو" در بر گرفته است. این نواحی شامل چهار بخش است: منطقه شهری تیرامپاتی، حومه شهر تیرامپاتی، بخش چاندراگیری و بخش رنیگونتا. نواحی تودا شامل شهرهای توسعه یافته تیرامپاتی، تیرامولا، رنیگونتا، تیراچانور، آویلالا و چاندراگیری و همچنین 85 دهکده در حومه شهر می باشد. برای مدیریت توسعه شهری تیرامپاتی نقشه جغرافیایی مرجع که با کامپیوتر تهیه شده باشد وجود ندارد و نقشه ای که هم اکنون در دست است مدت هاست که مطابق تحولات پدید آمده تغییری نکرده است.

 

به دلیل پیچیدگی اقدامات این طرح که شامل جمع آوری داده هاست، تهیه نقشه مرجع برای تمامی نواحی تحت پوشش به دو بخش تقسیم می شود:

1. نواحی تحت پوشش تودا، که شامل 87 بخش است.

2. شهر تیرامپاتی ، که در برگیرنده محدوده شهری تیرامپاتی و محدوده خارج شهری تیرامپاتی می شود.

    

نواحی تحت پوشش تودا

منطقه تحت پوشش این طرح شامل 85 بخش روستایی و دو بخش شهری و یک جنگل محافظت شده می باشد. نقشه های اختصاصی و جداگانه مربوط به روستاها می شود. هر نقشه روستا شامل مرزهای میان زمین های نقشه کشی شده، شماره های نقشه کشی، طراحی لوله کشی آب و احداث جاده ها و کانال های فاضلاب(فرعی و یا اصلی) می باشد. تودا هر ساله طراحی می شود و با نقشه مرجع بدون حد و مرز تودا ادغام می شود. اگرچه در این فرآیند بسیاری از جزییات در مرحله نقشه کشی و تعیین مرزها و شمارش مساحی از قلم می افتند. از آن گذشته نقشه منطقه تودا به روش دیجیتالی تهیه می شود و با توجه به تصاویر ماهواره ای ارزیابی می شوند. واضح و مبرهن است که نقشه از نظر جغرافیایی کاملا صحت ندارد. آنچه از شواهد بر می آید این است که هنگامی که نقشه دیجیتالی شده ونواحی محاسبه شده است این مسائل با نواحی عوارضی اعلام شده و ابعاد متعددی همچون جاده ها، شبکه لوله کشی آب، مرزهای تعیین شده اراضی و غیره مطابقت داده نشده است و همگونی آن با تصاویر ماهواره ای در نظر گرفته نشده است.

از این گذشته این نقشه بسیار قدیمی است و پیشرفت ها و توسعه های کنونی منطقه را منعکس نمی کند. از طریق طرح تودا (اگر این طرح برای تصویب به مجلس ارائه شود) می توان درون مایه های اصلی توسعه را مشخص کرد. برخی از این درون مایه های اولیه سالانه ضمیمه نقشه جغرافیایی مرجع می شود که به همین دلیل از نظر جغرافیایی و اقلیمی قابل استناد و اعتماد نمی باشند.

   

شهر تیراپاتی

شهر تیراپاتی شامل محدوده شهری و محدوده خارج از شهر تیرامپاتی می شود. محدوده شهری تیراپاتی شامل 53 محله و نواحینقش تصاویر ماهواره در جی آی اس -GIS روستایی مشمول قانون عوارض تیرامپاتی می باشد. برای هر 53 محله یک نقشه جداگانه وجود دارد. نقشه هر محله نشانگر شماره مساحی مشمول قانون عوارض، بستر های عملیاتی برای احداث جاده ها و شبکه لوله کشی آب می باشد. منطقه با توجه به قطعات زمین دارای شماره مساحی شهر و هر یک از روستاهایی که مشمول قانون عوارض می باشند به آنها شماره مساحی عوارضی تعلق می گیرد. به غیر از این مطلب هیچ شاخص تفاوت دیگری میان روستا های تیراپاتی (NMA) و بافت شهری آن وجود ندارد.

نقشه بدون مرز تیراپاتی بطور مشترک توسط شهرداری تیراپاتی و NMA تهیه می شود. اکنون دو نقشه برای تیراپاتی در دست است که از نظر معیارها با هم تفاوت داشته و هر دو حاوی اطلاعات یکسانی در مورد جاده ها، قطعات مساحی زمین و شماره مساحی نیستند. هر دو نقشه به روش دیجیتالی تهیه شده اند و بر روی تصاویر ماهواره ای جایگزین می شوند. باید اذعان کرد که هیچ کدام از این دو نقشه از نظر جغرافیایی دارای صحت و دقت کافی نیستند. شواهد حاکی از آن است که هنگامی که این نقشه ها را به شیوه دیجیتالی تهیه می کردند و نواحی ارزیابی می شدند مطابقتی در درج نواحی عوارضی و دیگر مشخصه ها از قبیل جاده ها، ریل های راه آهن، شبکه لوله کشی آب، مرز بندی قطعات اراضی و غیره با تصاویر ماهواره ای صورت گرفته نشده است.

از این گذشته هر دوی این نقشه ها قدیمی هستند و تغییرات اخیر صورت گرفته در آن لحاظ نشده است. نقشه اولیه تغییرات بزرگ و اساسی در TUDA موجود و قابل دسترسی می باشد. برخی از این تغییرات بصورت سالانه در نقشه جغرافیایی مرجع شهر تیراپاتی اعمال می شود اما با این حال باز هم صحت و دقت منطقه ای و جغرافیایی آن زیر سوال می رود.

   

مشخصه های کلیدی فرآیند مطابقت برای آماده سازی نقشه مرجع

برای تهیه نقشه های نواحی طرح تودا و همچنین تهیه نقشه جغرافیایی مرجع و دیگر اطلاعات مربوطه باید پروسه مطابقت با نقشه مرجع به درستی انجام پذیرد:

1-استفاده از منابع اطلاعاتی چندگانه، که شامل موارد زیر می باشد:

            1-تصاویر ماهواره ای، PAN و IKONOS که در سال 2000 تهیه شده باشد

            2-تصاویر فضایی منطقه تودا که در سال 1980 گرفته شده باشد

            3-مساحی توپوشیت هند (در مقیلاس 1:50,00 و 1:25,000) برای تودا

            4-مساحی توپوشیت هند برای محله چیتور(Chittoor)

2-استفاده از تصاویر ماهواره ای

تصاویر ماهواره ای بطور گسترده ای در آماده سازی نقشه جغرافیایی مرجع ناحیه تودا و تصاویر IKONOS مورد استفاده قرار می گیرد. آژانس ملی NRSA ازنقش تصاویر ماهواره در جی آی اس جمله معدود موسساتی می باشد که اخیرا تصاویر IKONOS را تهیه می کند و باید گفت که تودا هم جزو اولین پروژه هایی بوده است که برای آن تصاویر IKONOS تهیه شده است. در واقع طراح تودا تنها موسسه ای است که برای آماده سازی نقشه مرجع از تصاویر IKONOS استفاده کرده است.

3-استفاده سخت افزاری و نرم افزاری از کامپیوتر

کامپیوتر هایی که سیسیتم بالا و پیشرفه ای دارند می توانند به بخش قابل ملاحظه ای از اطلاعات دسترسی پیدا کنند. نرم افزار کامپیوتر با استفاده از برنامه AutoCAD Map R2 نقشه مرجع را ترسیم می کند، نرم افزارهای پردازش تصاویر هم تصاویر ماهواره ای و توپوشیت ها را پردازش می کند تا صحت و دقت آن را مورد بررسی قرار دهد.

4-نقشه مرجع ناحیه تودا و شهر تیراپاتی به طور جداگانه و نقشه تلفیقی مرجع که بطور جداگانه برای ناحیه تودا و شهر تیراپاتی تهیه می شود. هر دوی این نقشه ها طی یک فرآیند تدریجی و پله پله با هم تطبیق داده می شوند. در آخر هر دو نقشه با هم ادغام می شوند و یک نقشه کامل دون مرزبندی آماده می شود.


منبع : وبسایت ایران مساحتموضوعات مرتبط: سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS) و سنجش از دور (قدیمی)
[ شنبه بیست و هشتم دی ۱۳۸۷ ] [ 13:55 ] [ مجید موسوی ] [ ]
با سلام

مطلب این پست را  به  مدل هیدرولوژیکی اختصاص دادم . زچراکه ماهیت مدل هیدرولوژیکی در عین

سادگی ،کاربرد زیادی دارد .در واقع شما برای تحلیل های هیدرولوژیکی خود باید از این مدل تبعیت

کنید .به خصوص در تحلیل های آب های سطحی توسط GIS حتما باید مدل هیدرولوژیکی را در نظر

داشته باشید .

مدل هیدرولوژیکی :

مدل های هیدرولوژیکی اجزای مختلف فرآیند  بارندگی - رواناب را تشریح میکنند. این فرایند با بارندگی

آغاز میشود.بارندگی بر روی پوشش گیاهی حوزه آبخیز ، سطح خاک و آب ( دریاچه ، رودخانه و...)

ریزشمیکند .

برای بارش برف  باید ذوب برف را در نظر بگیریم .در یک سیستم هیدرولوژیکی طبیعی بیشتر

 ریزش آب ، از طریق تبخیر و تعرق گیاه به اتمسفر بر میگردد .

ممکن است آب در سطح خشکی جمع شود و با توجه به نوع خاک ،پوشش زمین ، رطوبت قبلی و

ویژیگی های دیگر سطح خشکی ، قسمتی از آب در خاک نفوذ میکند .سطح غیر قابل نفوذ خشکی ،

نفوذآب را کم میکند وباعث ایجاد رواناب ( Runoff ) میشود .بارندگی که در خاک نفوذ نمیکند و یا در

مکانی جمع نمیشود ، به صورت رواناب در کانال نهر ها و رودخانه ها جریان میابد .آب نفوذ یافته ، به

صورت موقتی در لایه های بالایی خاک ذخیره میشود .ممکن است این آب توسط خاصیت موئینگی و

فعالیت های گیاهی به بالا برگردد یا در مسیری افقی بصورت جریان درونی ، جاری شود و یا به

آب های زیرزمینی وارد گردد .

جریان درونی سرانجام به کانال رودخانه حرکت میکند. آب در سفره آب زیرزمینی به آرامی جابه جا

میشود .اما سرانجام قسمتی از آن بصورت جریان پایه ( Base Flow) به آبراهه بر میگردد .شبکه

آبراهه ها ، جریانروی زمین ، جریان درونی و جریان پایه را جمع آوری کرده و به خروجی حوزه آبخیز

هدایت میکند. 

به همین سادگی .

اگر با نرم افزار های هیدرولوژیکی آشنایی داشته باشید احتمالا به این نتیجه رسیده اید که مراحل

روش های محاسباتی در این نرم افزار ها بر اساس مدل های هیدرولوژیکی است .

یکی از این نرم افزار های قدرتمند Archydro  است که قبلا در باره آن توضیحاتی ارائه دادم .

با توجه به اینکه احتمالا در پست های بعدی به توضیح طرز کار Archydro میپردازیم .بنابراین تشریح

مدل های هیدرولوژیکی امری ضروری به نظر میرسید .

منبع :      کتاب geographic information system in water resources engineering

                                         نویسنده : Lynn .E Johnson

برای اطلاعات بیشتر درباره مدل هیدرولوژیکی به کتاب هیدرولوژی  دکتر علیزاده مراجعه کنید.


موفق باشید


حرف های خودمانی :


داشتم کتاب 17 اصل کار تیمی نوشته جان ماکسول را مطالعه میکردم . وقتی که 5 اصل اول را خواندم از

خواندن بقیه کتاب منصرف شدم .با توجه به این اصول هیچ دو نفری در جغرافیای ما  پیدا نمیکنید که بتوانند

در مدت زمانی طولانی بایکدیگر مشارکت داشته باشند و به هدف خود برسند !!

بر اساس گفته جان ماکسول : مشارکت با همکاری تفاوت دارد .

همکاری به معنای رضایتمندی برای انجام دادن کار با هم است .مشارکت به معنی کار کردن با هم

و به جدیت است .از نظر اعضای مشارکت پذیر در یک تیم ، مکمل بودن یکدیگر بسیار مهم تر از رقابت

کردن با یکدیگر است ( صفحه 21 کتاب 17 اصل کار تیمی) .
موضوعات مرتبط: آبخیزداری
[ پنجشنبه بیست و ششم دی ۱۳۸۷ ] [ 11:12 ] [ مجید موسوی ] [ ]
یکی از کتاب های بسیار مفید از سری کتاب های FAO ، کتاب "حفاظت آب و خاک در مناطق نیمه

خشک" است .

کتاب های FAO معمولا جز کتاب های مرجع هستند . در واقع جزوه های n صفحه ای اساتید عزیز که

سینه به سینه از استاد قبلی به استاد بعدی به ارث میرسد و برای شما دیکته میشود ، خلاصه بسیار

کوتاهی از کتابهای FIELD MANUAL( آیین نامه)FAO هستند .


با تشکر از خانم آقایی که این کتاب را معرفی کردند .


کلیک کنیدحرف های خودمانی :

پیشرفت یک جامعه به هیچ وجه موضوع پیچیده ای نیست . یک معادله ساده داره : اگر هر شخص وظیفه

خودش رو به درستی انجام بدهد و در این راستا حقوق شخص دیگری رو پایمال نکند ،جامعه پیشرفت

خواهد کرد. 


ما هیچ وقت نمیتونیم این معادله رو حل کنیم !


موضوعات مرتبط: دانلود كتاب
[ سه شنبه بیست و چهارم دی ۱۳۸۷ ] [ 19:1 ] [ مجید موسوی ] [ ]
چک دم های۱ تخته سنگی از قرار دادن تخته سنگ های نسبتا کوچک در عرض گالی ها ساخته

میشوند(شکل16) .هدف از احداث این چک دم ها ، کنترل فرسایش کانال گالی و توقف فرسایش

آبشاری با تثبیتراس گالی است .

چک دم های تخته سنگی برای تثبیت گالی های کوچک و اولیه و یا انشعابات گالی های بزرگ تر

استفاده میشوند. طول کانال این گالی ها کمتر از 100 متر و مساحت حوزه آبخیز دربر گیرنده گالی

کمتر از 2 هکتار است .

احداث این چک دم ها محدودیت منطقه ای ندارد و در هر منطقه ای میتوان آنها را احداث نمود .

حداکثر ارتفاع موثر چک دم های تخته سنگی 1 متر است و عمق پی کمتر از 0.5 متر میباشد .

ضخامت این سد ها در سطح سرریز 0.5 تا 0.7 متر است .

شیب نمای پایاب این چک دم ها 20 درصد است و نمای سرآب چک دم های تخته سنگی معمولا

قائم است .

طول پی این چک دم ها بیش از طول سرریز است .

پی بال های این چک دم طوری باید ساخته شود که بال ها حداقل در 50 سانتیمتری گالی از هر طرف

چک دم فرو روند .

تخته سنگ های استفاده شده در تاج و قسمت های میانی باید بزرگتر از بخش های دیگر باشند .

به منظور مقابله با سیلاب های تند باید بال های چک دم توسط دیواره های بالی محافظت شوند .

زاویه بین دیواره بالی و بال 30 تا 45 درجه است . ارتفاع دیواره های بالی باید برابر با عمق سرریز یاشد .

بالای دیواره های بالی را میتوانید با خاک پر کنید .

شکل سرریز این چک دم ها مقعر است .
۱- گاهی مشاهده شده که واژه "چک دم" را به صورت "چکدم" می نویسند .

واژه انگلیسی Check Dam از دو کلمه Check به معنای منع و بازداشتن و Dam به معنای سد

تشکیل شده است .بنابراین "چکدم" صحیح نیست .


منبع : FAO watershed management field manual

III. SPECIFIC TREATMENT MEASURES


 بدون شرحموضوعات مرتبط: آبخیزداری
[ شنبه بیست و یکم دی ۱۳۸۷ ] [ 20:34 ] [ مجید موسوی ] [ ]


نویسنده : Weiming Wu

حجم : 4.62 مگابایت

موضوع : مدل های جریان و انتقال رسوب در رودخانه ، روش های محاسباتی برای جریان های

کانال روباز ، ساختار هیدرولوژیک رودخانه ، اثرات پوشش گیاهی بر فرآیندهای مورفودینامیک کانال و

شکست سد .

این کتاب میتواند کتاب کاری و همچنین کتاب درسی مناسبی در مقطع کارشناسی ارشد باشد و

رشته های شهرسازی ، آبخیزداری ، کشاورزی و محیط زیست میتوانند از این کتاب بهره ببرند

( توضیحات مربوط به کتاب ) .

برای داونلود بر روی لینک زیر کلیک کنید .سپس Free Downloading را انتخاب کنید .مدتی صبر کنید

تا فعالیت شمارنده به پایان برسد .سپس download را انتخاب کنید .

کلیک کنیداجازه بدید یه کم خودمونی صحبت کنم :

1-متوسط مطالعه در ایران سالانه 2.5 دقیقه ست  (منظور از مطالعه جزوه های 100

صفحه ای یا درس خوندن برای امتحان و... نیست ) . کاری که شما میکنید در سطح جهانی

اسمش آب در هاونگ کوبیدنه .ممکنه درجات تحصیلی بالایی رو اخذ کنید اما در نهایت شما هم

به جمع بسیاری از خیانت کاران خواهید پیوست .

بخونید ، حتی اگر از کل این کتابها 2 خط بفهمید !

اکثر ما مستعد تن پروری هستیم . حاضریم در صف نانوایی 2 ساعت وقت تلف

کنیم ولی حاضر نیستیم 2 جمله مطلب مفید بخونیم .

حاضریم برای رسیدن به هدفمون به هر کار غیر منطقی دست بزنیم ولی از فکر و توانایی هامون

استفاده نکنیم .

2-برای خودمون زیادی ارزش قائلیم . دیگران اهمیتی ندارن . همه چیز رو حق خودمون میدونیم .

دقیقا برعکس مردم کشور های پیشرفته . برای خودشون احترام قائل هستند و به دیگران احترام

میگذارند .

هر گامی که بر میدارند در جهت سازندگی کشور است نه در جهت ... .

به خاطر همینه که اگر در کشور عزیزمان تصادفی پیش میاد اولین کاری که دو طرف میکنن اینه که تو سر

و کله همدیگه میزنن .

یا اینکه انتظار داریم دیگران در مصرف آب صرفه جویی کنن .با این توجیه که چرا من باید این کار رو بکنم

و به خودم سختی بدم .
یا اینکه : این توجیه غلط رو عنوان میکنیم : من یه نفر چه تاثیری در آلودگی هوا دارم .

کافیه 2000000 نفر اینطور فکر کنن و فاجعه .... !


چرا ؟

موفق باشید


موضوعات مرتبط: دانلود كتاب
[ چهارشنبه هجدهم دی ۱۳۸۷ ] [ 12:12 ] [ مجید موسوی ] [ ]
اصلاح منحنی سنجه رسوب با استفاده از روش حداقل واریانس نااریب ل
مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی. 1387؛
جواد وروانی،علی نجفی نژاد،آمنه میرمعینی کرهرودی
گزارش پژوهش. نتیجه شده از طرح مصوب در دانشگاه.

ماهیت متغیر و پیچیده بار رسوب رودخانه ها باعث شده است که برآورد میزان رسوب وارده به مخازن

و تولید رسوب دراز مدت برای تعیین عمر سازه ها با مشکل روبرو شود.کاربرد منحنی های سنجه رسوب

یکی از معمولی ترین روشهای برآورد بار رسوبی معلق رودخانه ها است .از آنجایی که معادلات

رگرسیونی منحنی های سنجه با توجه به تبدیل لگاریتمی آ مار دبی جریان و رسوب معلق بدست

می آید دارای اریب زیاد هستند .در این تحقیق به منظور اصلاح روشهای برآوردباررسوبی رودخانه ها

مقادیر برآوردی 10 نوع منحنی سنجه رسوب با مقادیر واقعی دوره های مختلف آماری در 5 ایستگاه

هیدرومتری منتخب از مناطق اقلیمی مختلف کشور با شاخص های مختلف دقت و صحت مورد بررسی

قرار گرفت .نتایج نشان می دهد که کاربرد ضریب حد اقل واریانس نااریب با عث افزایش صحت و دقت

منحنی های سنجه گردیده به طوریکه نسبت بار رسوبی برآوردی به بار واقعی به طور متوسط در

ایستگاه های مورد مطالعه در حدود 1.23 می باشد که در مقایسه با سایر روشها مقدار قابل قبولی

به حساب می آید .موضوعات مرتبط: فرسایش و حفاظت خاک
[ دوشنبه شانزدهم دی ۱۳۸۷ ] [ 20:2 ] [ مجید موسوی ] [ ]

مدتی از تولد جدیدترین نسخه نرم افزار قدرتمند ArcGIS ( نسخه9.3) ساخته شرکت ESRI میگذرد .

تفاوت این نسخه با نسخه قبلی زیاد است .البته برای انجام پروژه های منابع طبیعی نیاز مبرم به

نسخه جدید ندارید .

اما اگربا محیط تحت وب این نرم افزار کار میکنید ، این تفاوت را احساس خواهید کرد .

طریقه نصب نسخه جدید نیز تفاوت های زیادی با نسخه های قدیمی دارد .روش نصب ArcGIS9.3 به

شرح زیر است. البته ممکن است کرک نرم افزار شما با کرک نرم افزار دیگران تفاوت داشته باشد.

1- پوشه Crack را باز کنید . فایل License.efl9 را در دیسک سخت خود کپی کنید . بهتر است که

این کار را درمسیری با نام C:\Program Files\ArcGIS انجام دهید .

فایل License.efl9 را با NotePad باز کنیدو به جای خط دوم (This host)  ، نام کامپیوتر خود را وارد کنید و

سپس آن را ذخیره کنید .

2- از پوشه Crack\License Manager ، فایل LMSetup.exe را اجرا کنید .

I received license file by email and ... را انتخاب کرده و تکمه Browse را کلیک کنید .

سپس License.efl9 را که ویرایش کرده بودید انتخاب کنید و next را کلیک کنید تا ArcGIS License Manager

نصب شود .

Don't restart your computer را کلیک کنید و به پیام داده شده پاسخ دهید ( OK بزنید ) .

3- همه فایل های مسیر Crack\License Manager Crack را درC:\Program Files\ESRI\License\arcgis9x

کپی کنید .

4- lmtools را اجرا کنید . Configure using services را انتخاب نمایید . تب Config Services را کلیک کنید .

در بخش Path to license file همان فایل License.efl9 خود را بیابید .این فایل با نام License ذخیره شده

است .

بر روی Save service کلیک کنید .

تب Strat/Stop/Reread را انتخاب کنید و Start را کلیک نمایید .

تب Server diags را انتخاب کنید و perform diagnostics را کلیک نمایید .

اگر جمله This license can be checked out را مشاهده کردید .بدین معناست که شما مراحل

را بدرستی اجرا کده اید .در غیر این صورت باید اشتباه خود را بیابید و دوباره این کار را انجام دهید

تا به نتیجه درست برسید .

5- ESRI.exe را جرا کنید و ArcGIS9.3 > arcView را نصب کنید .

Install سپس Next

Complete را انتخاب کنید .

خطاهای زیر را Ignore بزنید (ممکن است به این خطاها برخورد نکنید ) :

C:\program file\ArcGIS\Bin\ESDA.dll
C:\program file\ArcGIS\Bin\GAMethodsUI.dll
C:\program file\ArcGIS\Bin\GARender.dll
C:\program file\ArcGIS\Bin\GAMethods.dll
6- پس از اینکه نصب به پایان رسید ،از مسیر Crack\Data Interoperability فایل fme_license.dat را

درمسیر C:\Program Files\ArcGIS\Data Interoperability Extension کپی کنید .

7- مسیر Start Menu->All Programs->ArcGIS را رفته و Desktop Administrator را انتخاب کنید .

8- در پوشه Software Product ، گزینه ArcInfo (Floating( را انتخاب نمایید .

در پوشه License Manager ، نام کامپیوتر خود را بیابید .

Availability را انتخاب کنید و بر روی ArcInfo Desktop (Floating) کلیک کنید .

نظر فراموشتون نشه .


موفق باشید .


موضوعات مرتبط: سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS) و سنجش از دور (قدیمی)
[ دوشنبه شانزدهم دی ۱۳۸۷ ] [ 19:10 ] [ مجید موسوی ] [ ]
قبل از اینکه این پست رو بخونید لازمه که مطالب 1 و 2 رو مطالعه کنید .

یکی از مهمترین عملیات های هیدرولوژیکی در ArcGIS تعیین تراکم ( تجمع ) جریان است .

انجام این عملیات برای به دست آوردن محدوده حوزه آبخیز لازم است .

این رستر در واقع نواحی با بیشترین تراکم جریان آب را نشان میدهد . حتما میدانید که در یک

حوزه آبخیز بیشترین تراکم جریان در خروجی حوزه وجود دارد و هر چه از خروجی حوزه به

بالادست پیش بروید از این تراکم کم میشود .

رستر تراکم جریان در نظر اول مثل رگه است .تعداد این رگه ها به نظر کم میآید .و ممکن است

از نظر شما این رستر کارایی مورد نظر شما را نداشته باشد .اگر این فکر را میکنید ، بدانید که

کاملا در اشتباه هستید چرا که شما مهمترین رستر ابزار Hydrology در ArcGIS را تعیین

کرده اید .

ArcToolbox | Spatial Analyst Tools | Hydrology | Flow Accumulation

برای تعیین این رستر را باز کنید .

رستر ورودی شما همان جهت جریانی است که قبلا توضیح دادیم .

نامی برای رستر خروجی خود تعیین کنید .

پیش فرض Input Weight Raster را قبول کنید .

نتیجه شما رستری با زمینه سیاه خواهد بود که بیشترین جریان نسبی به صورت رگه های سفید

رنگ در این زمینه مشخص شده است.

اما... اگر از این رستر ، رستر سایه روشن ( Hilshade) بسازید ،رگه های زیادی را

مشاهده میکنید .

چگونه از رستر خود Hillshade بسازیم ؟

ArcToolbox | Spatial Analyst Tools |Surface|Hillshade

رستر ورودی شما رستر تراکم جریان خواهد بود .

مسیر ذخیره رستر خروجی خود را تعیین کنید و نامی برای آن انتخاب کنید.

پیش فرض بقیه گزینه ها را قبول کنید .

برای ادامه تجزیه و تحلیل های هیدرولوژیکی خود در ArcGIS فقط با رستر تراکم جریان

کار دارید نه رستر سایه روشن آن . دلیل این موضوع را در پست بعدی GIS عنوان میکنم .

سوال : رستر سایه روشن تراکم جریان چه چیزی را نشان میدهد ؟

منبع : نرم افزار ArcGIS 9.2
موضوعات مرتبط: سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS) و سنجش از دور (قدیمی)
[ چهارشنبه یازدهم دی ۱۳۸۷ ] [ 20:52 ] [ مجید موسوی ] [ ]
دقیقا در تاریخ 02 /03/2004 بود .برای کنجکاوی در مورد موضوع خاصی از آبخیزداری با

شخصی به نام جیم کگنی (Jim Cagney) از طریق اینترنت آشنا شدم . او رییس برنامه مدیریت مرتع

وایومینگ و مدیر اداره ارضی این ایالت بود و (هست ).

این شخص کمک بسیار زیادی به من کرد. هنوز هم به پاس قدردانی از این بزرگ اندیش ایمیل اون

رو حذف نکردم . آخرین جمله این مرد بزرگ رو فراموش نمیکنم .بسیار آموزنده ، مودبانه و

دوستانه بود .

این نوع جمله ها یکی از ویژگی های شناخت انسان های بزرگ است .

The quality of rangelands
directly implacts the quality of people's lives in arid regions

کیفیت زندگی مردم در نواحی خشک کاملا وابسته به شایستگی مراتع می باشد .

چند فایل آموزشی در زمینه آبخیزداری با فرمت PDF معرفی میکنم .امیدوارم از این فایل ها

استفاده کنید و به دوستان خود معرفی نمایید .

مقدمه ای بر روش برنامه ریزی حوزه آبخیز

مدلسازی حوزه آبخیز

تشخیص خطر اکولوژیکی حوزه آبخیز

پایش پوشش گیاهی کناره رودخانه ( نوشته Jim Cagney) .دوست عزیز  و نکته سنجی ( ویزیتور ) متن بالا را به صورت زیر ترجمه کردند :

کیفیت زندگی مردم در نواحی خشک کاملا وابسته به کیفیت مراتع می باشد .

quality of rangeland در مفهوم تخصصی دقیقا به معنای شایستگی مرتع است

( کتاب مرتعداری دکتر مقدم) .


 این دوست عزیز و نکته سنج توجه اینجانب را به people's lives جلب کردند

با تشکر از این دوست عزیز . از ترجمه ایشان استفاده میکنم و ترجمه قبلی را تصحیح میکنم .


موضوعات مرتبط: دانلود كتاب
[ یکشنبه هشتم دی ۱۳۸۷ ] [ 17:25 ] [ مجید موسوی ] [ ]
با سلام .

میدونم که در تب و تاب امتحانات و نمره گرفتن هستید .استاد تو رو خدا ۳ نمره بدید معدل

الف بشیم .استاد ۲ نمره میخوایم که مشروط نشیم .... . تا کی ؟ !

ارزیابی اطلاعات و توانایی های شما در ۲ ساعت امتحان از یک جزوه ۱۰۰ صفحه ای است که

سال هاست حتی یک "و" هم از آن نیافتاده است .استاد هم خوشحال از اینکه همه دانشجویانش

 این ترم هم قبول شدند .

نمره های شما به چه درد خاک و گیاهان رودخانه میخوره . اونا از شما کمک میخوان نه نمره .

 با این رقابت های (ببخشید) مضحکانه به جایی نخواهیم رسید .باید فکری اساسی کرد .

آبخیزداری مثل پزشکی نیست که در همان لحظه نتیجه کار خودتون رو ببینید .ممکنه هفته ها ،

ماه ها و یا سال ها طول بکشه که بتونید نتیجه کار خودتون رو مشاهده کنید .ولی شما مثل یک

 پزشک با زندگی یک نفر سر رو کار ندارید .بلکه ده ها ، صدها و بلکه هزاران خانوار هستند که

زندگی و تامین معاش آنها به صداقت ، درستکاری ،دانش و ابتکار عمل شما بستگی دارد .

پس بکوشید که از دام نادانی رهایی یابید .مطمئن باشید که حتی برخی از اساتید عزیز شما

هم دوست ندارند شما به این نتیجه برسید .

بریم سراغ اصل مطلب :    چک دم های الواری    Log check dams

چک دم های الواری از الوار ساخته میشوند و پایه های آنها در  گالی قرار میگیرند.میتوان این چک

دم ها را از تخته های محکم ، تخته سنگ ها ، تیرک ها و اتصالات راه آهن های قدیمی درست کرد .

هدف اصلی از ساخت چک دم های الواری حفظ ذرات درشت و ریزی است که توسط جریان آب در

گالی حمل میشوند و همچنین تثبیت راس گالی است .

چک دم های الواری برای تثیبت گالی های کوچک ، منشعب و  اولیه ساخته میشوند که معمولا کمتر

 از 100 متر طول دارند و حوزه آبخیز در بر گیرنده آنها کمتر از 2 هکتار است .

حداکثر ارتفاع این چک دم ها از سطح زمین 1.5 متر است .شیب نمای بالادست و پایین دست

چک دم های الواری 20 درصد است .شکل سرریز مستطیلی میباشد.

 معمولا طول و عمق سرریز به ترتیب 1تا2 متر و 0.5 تا 0.6 متر است  ( شکل 15 ) .

پایه ها در دو ردیف و در عرض گالی طوری قرار داده میشوند که حدود 0.5 متر از طول پایه ها در

داخل زمین قرار بگیرد .فاصله بین پایه ها حداقل 1 متر است. طول پایه ها معمولا 1.5 تا 2 متر است

و قطر انتهای بالایی آنها بیش از 8 سانتی متر میباشد .

الوار یا مصالح دیگر چنان بین ردیف های پایه ها جایگذاری میشوند که سرریز در وسط چک دم قرار بگیرد .

انتهای الوار ها باید  حداقل تا 50 سانتیمتر در هر طرف گالی در  زمین فرو رود.

بالای پایه ها باید با سیم محکم چنانکه در شکل 15 نشان داده شده است ، بسته شود .

بال های هر طرف سر ریز باید با دیواره های بالی محافظت شود .

زاویه بین دیواره بالی و بال باید 30 تا 45 درجه باشد .ارتفاع دیواره های بالی باید برابر با سرریز باشد .

برای ساخت دیواره های بالی میتوان از سنگ به جای الوار استفاده کرد .

این مطلب خلاصه ای از ویژگی های چک دم الواری بود. امیدوارم با پی گیری بیشتر بتوانید معلومات خود

را در زمینه چک دم ها بالا ببرید .

منبع : FAO watershed management field manual

           SPECIFIC TREATMENT MEASURES


موضوعات مرتبط: آبخیزداری
[ دوشنبه دوم دی ۱۳۸۷ ] [ 17:53 ] [ مجید موسوی ] [ ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

به وبلاگ آموزش و مشاوره GIS خوش آمدید .
این وبلاگ پیشتر با نام وبلاگ مهندسی آبخیزداری بوده و مطالب آن در حیطه GIS و آبخیزداری بود .
خوشحالم که تاکنون ما را همراهی نمودید. تلاش کردیم این وبلاگ موثر تر و قوی تر از همیشه پیش رود بنابراین از تاریخ 23 تیرماه 1392 ، این وبلاگ صرفا در حیطه GIS فعالیت خواهد نمود. سعی میشود تا مطالب به روز در اختیار شما قرار گیرد
نويسندگان
لینک دوستان
لینک های مفید
پيوندهای روزانه
امکانات وب

Powered by WebGozar

JavaScript Codes